Rokovania mestského zastupiteľstva

0:00:00 - Úvod
0:03:45 - 1. Organizačné otázky / a) Termínovník zasadnutí orgánov mesta na II. polrok 2024 / b) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín / c) Spolufinancovanie projektu „Bytový dom č. 348/2 – stavebné úpravy“ / d) Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva
0:23:25 - 2. Správa o výsledkoch kontroly
0:27:42 - 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
0:32:25 - 4. Prerokovanie petícií proti umiestneniu (zotrvaniu) priemyselného parku v územnom pláne mesta Dolný Kubín – Kňažia
1:26:31 - 5. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:42:36 - 6. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
2:59:13 - 7. a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2023 / b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2023 / c) Správa o hospodárení spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. za rok 2023 / d) Správa o hospodárení spoločnosti Komunitné služby s. r. o., registrovaný sociálny podnik za rok 2023
3:14:49 - 8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 3/2024
3:52:40 - 09. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2023
4:06:25 - 10. Návrh Prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín (uličného parkovania)
4:11:19 - 11. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
4:12:12 - 12. Diskusia k rôznym otázkam

0:00:00 – Úvod
0:03:45 – 1. Organizačné otázky / a) Termínovník zasadnutí orgánov mesta na II. polrok 2024 / b) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín / c) Spolufinancovanie projektu „Bytový dom č. 348/2 – stavebné úpravy“ / d) Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva
0:23:25 – 2. Správa o výsledkoch kontroly
0:27:42 – 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
0:32:25 – 4. Prerokovanie petícií proti umiestneniu (zotrvaniu) priemyselného parku v územnom pláne mesta Dolný Kubín – Kňažia
1:26:31 – 5. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:42:36 – 6. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
2:59:13 – 7. a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2023 / b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2023 / c) Správa o hospodárení spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. za rok 2023 / d) Správa o hospodárení spoločnosti Komunitné služby s. r. o., registrovaný sociálny podnik za rok 2023
3:14:49 – 8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 3/2024
3:52:40 – 09. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2023
4:06:25 – 10. Návrh Prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín (uličného parkovania)
4:11:19 – 11. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
4:12:12 – 12. Diskusia k rôznym otázkam

0 0

YouTube Video UExEZU9ueUhnUGZzd3RzSXdDUC0wUHhpTUdJNkdlQ1dLMy4wMTYxQzVBRDI1NEVDQUZE

Rokovanie mestského zastupiteľstva Dolný Kubín – 27. 06. 2024

Televízia Dolný Kubín 2. júla 2024 13:45

0:00:00 - Úvod
0:06:21 - 1. Organizačné otázky / a) Zmena zriaďovateľských práv Materskej školy, Záskalická 905/3, Dolný Kubín / b) Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií a predsedov výborov / c) Návrh na vzdanie sa členstva v komisii / d) Návrh na voľbu členov komisií / e) Návrh na voľbu členov výborov / f) Interpelácie
0:47:03 - 2. Správa o výsledkoch kontroly
1:00:56 - 3. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom 
1:18:37 - 4. a) Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta / b) Návrh Zásad pre určovanie cien za nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
2:05:09 - 5. Správa k návrhu na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín do správy ZUŠ P. M. Bohúňa
2:07:44 - 6. Správa o hospodárení spoločnosti Technické služby, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2023
2:17:48 - 7. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2023
2:33:24 - 8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 2/2024
2:40:53 - 09. a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel / b) Návrh Prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v Meste Dolný Kubín (uličného parkovania)
3:01:14 - 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok trhoviska a príležitostných trhov v Meste Dolný Kubín
3:03:03 - 11. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
3:05:37 - 12. Diskusia k rôznym otázkam

0:00:00 – Úvod
0:06:21 – 1. Organizačné otázky / a) Zmena zriaďovateľských práv Materskej školy, Záskalická 905/3, Dolný Kubín / b) Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií a predsedov výborov / c) Návrh na vzdanie sa členstva v komisii / d) Návrh na voľbu členov komisií / e) Návrh na voľbu členov výborov / f) Interpelácie
0:47:03 – 2. Správa o výsledkoch kontroly
1:00:56 – 3. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:18:37 – 4. a) Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta / b) Návrh Zásad pre určovanie cien za nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
2:05:09 – 5. Správa k návrhu na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín do správy ZUŠ P. M. Bohúňa
2:07:44 – 6. Správa o hospodárení spoločnosti Technické služby, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2023
2:17:48 – 7. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2023
2:33:24 – 8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 2/2024
2:40:53 – 09. a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel / b) Návrh Prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v Meste Dolný Kubín (uličného parkovania)
3:01:14 – 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok trhoviska a príležitostných trhov v Meste Dolný Kubín
3:03:03 – 11. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
3:05:37 – 12. Diskusia k rôznym otázkam

0 0

YouTube Video UExEZU9ueUhnUGZzd3RzSXdDUC0wUHhpTUdJNkdlQ1dLMy4wNEU1MTI4NkZEMzVBN0JF

Rokovanie mestského zastupiteľstva Dolný Kubín – 18. 04. 2024

Televízia Dolný Kubín 23. apríla 2024 12:01

0:00:00 - Úvod
0:04:03 - 1. Organizačné otázky / a) Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2024 / b) Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti / c) Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií a predsedov výborov / d) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín / e) Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na sídlisku Brezovec“ / f) Interpelácie
0:24:35 - 2. Správa o výsledkoch kontroly / 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023
0:32:26 - 4. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom 
0:44:42 - 5. a) Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta / b) Návrh určenia rámcových podmienok pri prenechaní nehnuteľného majetku mesta do nájmu – garsónky
0:49:46 - 6. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti Komunitné služby, s. r. o.
0:53:02 - 7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 1/2024
0:54:59 - 8. Zmena v spôsobe financovania obchodnej spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. z Rámcovej zmluvy o dielo na Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
1:44:34 - 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov v Meste Dolný Kubín
1:52:22 - 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely
1:57:18 - 11. Diskusia k rôznym otázkam

0:00:00 – Úvod
0:04:03 – 1. Organizačné otázky / a) Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2024 / b) Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti / c) Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií a predsedov výborov / d) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín / e) Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na sídlisku Brezovec“ / f) Interpelácie
0:24:35 – 2. Správa o výsledkoch kontroly / 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023
0:32:26 – 4. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
0:44:42 – 5. a) Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta / b) Návrh určenia rámcových podmienok pri prenechaní nehnuteľného majetku mesta do nájmu – garsónky
0:49:46 – 6. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti Komunitné služby, s. r. o.
0:53:02 – 7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 1/2024
0:54:59 – 8. Zmena v spôsobe financovania obchodnej spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. z Rámcovej zmluvy o dielo na Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
1:44:34 – 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov v Meste Dolný Kubín
1:52:22 – 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely
1:57:18 – 11. Diskusia k rôznym otázkam

0 0

YouTube Video UExEZU9ueUhnUGZzd3RzSXdDUC0wUHhpTUdJNkdlQ1dLMy5CQkEwRDA0MDkwNUM2MDY1

Rokovanie mestského zastupiteľstva Dolný Kubín – 15. 02. 2024

Televízia Dolný Kubín 27. februára 2024 9:50

0:00:00 - Úvod
0:05:58 - 1. Organizačné otázky / a) Vydanie Organizačného poriadku Mestského úradu / b) Výber členstva Mesta Dolný Kubín v stavovskej organizácii / c) Termínovník zasadnutí orgánov mesta na I. polrok 2024 / d) Návrh na vstup Mesta Dolný Kubín do Združenia Euroregión Tatry / e) Interpelácie
0:41:08 - 2. Správa o výsledkoch kontroly
0:45:01 - 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2024
0:55:23 - 4. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:10:39 - 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín
1:15:00 - 6. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
1:25:30 - 7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 7/2023
1:30:22 - 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1:34:31 - 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby
1:37:35 - 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín
1:56:34 - 11. Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 a na roky 2025-2026 a stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu
2:30:27 - 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
2:32:24 - 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania štandardných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
2:36:27 - 14. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
2:37:36 - 15. Diskusia k rôznym otázkam

0:00:00 – Úvod
0:05:58 – 1. Organizačné otázky / a) Vydanie Organizačného poriadku Mestského úradu / b) Výber členstva Mesta Dolný Kubín v stavovskej organizácii / c) Termínovník zasadnutí orgánov mesta na I. polrok 2024 / d) Návrh na vstup Mesta Dolný Kubín do Združenia Euroregión Tatry / e) Interpelácie
0:41:08 – 2. Správa o výsledkoch kontroly
0:45:01 – 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2024
0:55:23 – 4. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:10:39 – 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín
1:15:00 – 6. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
1:25:30 – 7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 7/2023
1:30:22 – 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1:34:31 – 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby
1:37:35 – 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín
1:56:34 – 11. Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2024 a na roky 2025-2026 a stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu
2:30:27 – 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
2:32:24 – 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania štandardných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
2:36:27 – 14. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
2:37:36 – 15. Diskusia k rôznym otázkam

1 0

YouTube Video UExEZU9ueUhnUGZzd3RzSXdDUC0wUHhpTUdJNkdlQ1dLMy5GNjAwN0Y0QTFGOTVDMEMy

Rokovanie mestského zastupiteľstva Dolný Kubín – 14. 12. 2023

Televízia Dolný Kubín 23. decembra 2023 12:34

0:00:00 - Úvod
0:04:12 - 1. Organizačné otázky / a) Návrh na voľbu členov výboru / b) Návrh na vzdanie sa členstva v komisii / c) Interpelácie
0:13:20 - 2. Správa o výsledkoch kontroly
0:23:33 - 3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / a) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
0:35:55 - 4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
0:39:13 - 5. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu – garsónka
0:42:08 - 6. Návrh na rozšírenie predmetov podnikania spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o.
0:44:11 - 7. Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu
0:47:59 - 8. Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín / a) Návrh na realizáciu investičnej akcie: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín“ a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu / b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov financovania
0:59:20 - 9. Návrh Zásad pre určovanie cien za nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
1:00:58 - 10. Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií
1:11:16 - 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Dolný Kubín
1:13:07 - 12. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023
1:21:50 - 13. Schválenie nákupu elektromobilu aj so SMART nabíjacou stanicou a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu / a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov financovania – nákup elektromobilu a SMART nabíjacej stanice
1:31:50 - 14. Nákup techniky na zimnú a letnú údržbu
1:34:07 - 15. Posúdenie vplyvu investičného zámeru na pietny charakter pohrebiska
1:40:00 - 16. Rôzne

0:00:00 – Úvod
0:04:12 – 1. Organizačné otázky / a) Návrh na voľbu členov výboru / b) Návrh na vzdanie sa členstva v komisii / c) Interpelácie
0:13:20 – 2. Správa o výsledkoch kontroly
0:23:33 – 3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / a) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
0:35:55 – 4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
0:39:13 – 5. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu – garsónka
0:42:08 – 6. Návrh na rozšírenie predmetov podnikania spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o.
0:44:11 – 7. Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu
0:47:59 – 8. Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín / a) Návrh na realizáciu investičnej akcie: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín“ a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu / b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov financovania
0:59:20 – 9. Návrh Zásad pre určovanie cien za nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
1:00:58 – 10. Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií
1:11:16 – 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Dolný Kubín
1:13:07 – 12. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023
1:21:50 – 13. Schválenie nákupu elektromobilu aj so SMART nabíjacou stanicou a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu / a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov financovania – nákup elektromobilu a SMART nabíjacej stanice
1:31:50 – 14. Nákup techniky na zimnú a letnú údržbu
1:34:07 – 15. Posúdenie vplyvu investičného zámeru na pietny charakter pohrebiska
1:40:00 – 16. Rôzne

0 0

YouTube Video UExEZU9ueUhnUGZzd3RzSXdDUC0wUHhpTUdJNkdlQ1dLMy43NERCMDIzQzFBMERCMEE3

Rokovanie mestského zastupiteľstva Dolný Kubín – 09. 11. 2023

Televízia Dolný Kubín 14. novembra 2023 9:33

Slávnostná – ustanovujúca časť zasadnutia mestského zastupiteľstva
0:00:00 - Úvod / Oznámenie výsledkov opakovaných volieb v meste Dolný Kubín na poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3. / Zloženie sľubu novozvolených poslancov.

Pracovná časť zasadnutia mestského zastupiteľstva
0:27:39 - 1. Organizačné otázky / a) Návrh na schválenie udelenia Ceny Mesta Dolný Kubín in memoriam / b) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín / c) Odvolanie a voľba členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Dolný Kubín / d) Interpelácie poslancov
0:43:55 - 2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / a) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:08:45 - 3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta / a) Správa k návrhu na schválenie prevodu časti kanalizácie z majetku mesta do majetku OVS, a. s.
1:17:38 - 4. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Komunitné služby s. r. o. a schválenie zámeru získania štatútu registrovaný sociálny podnik pre obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným Komunitné služby s. r. o.
1:39:39 - 5. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2022
1:41:29 - 6. Správa o tvorbe a čerpaní rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. polrok 2023 a monitorovacia správa – programový rozpočet za I. polrok 2023
1:43:42 - 7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na obdobie do roku 2030
1:54:18 - 8. Koncepcia rozvoja nabíjacích služieb pre elektromobily v meste Dolný Kubín
2:07:24 - 9. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023
2:22:51 - 10. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
2:24:25 - 11. Rôzne / a) Informácia o zámere Mesta Dolný Kubín zapojiť sa do výzvy vyhlásenej z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Slávnostná – ustanovujúca časť zasadnutia mestského zastupiteľstva
0:00:00 – Úvod / Oznámenie výsledkov opakovaných volieb v meste Dolný Kubín na poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3. / Zloženie sľubu novozvolených poslancov.

Pracovná časť zasadnutia mestského zastupiteľstva
0:27:39 – 1. Organizačné otázky / a) Návrh na schválenie udelenia Ceny Mesta Dolný Kubín in memoriam / b) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín / c) Odvolanie a voľba členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Dolný Kubín / d) Interpelácie poslancov
0:43:55 – 2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / a) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:08:45 – 3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta / a) Správa k návrhu na schválenie prevodu časti kanalizácie z majetku mesta do majetku OVS, a. s.
1:17:38 – 4. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Komunitné služby s. r. o. a schválenie zámeru získania štatútu registrovaný sociálny podnik pre obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným Komunitné služby s. r. o.
1:39:39 – 5. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2022
1:41:29 – 6. Správa o tvorbe a čerpaní rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. polrok 2023 a monitorovacia správa – programový rozpočet za I. polrok 2023
1:43:42 – 7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na obdobie do roku 2030
1:54:18 – 8. Koncepcia rozvoja nabíjacích služieb pre elektromobily v meste Dolný Kubín
2:07:24 – 9. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023
2:22:51 – 10. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu
2:24:25 – 11. Rôzne / a) Informácia o zámere Mesta Dolný Kubín zapojiť sa do výzvy vyhlásenej z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

1 0

YouTube Video UExEZU9ueUhnUGZzd3RzSXdDUC0wUHhpTUdJNkdlQ1dLMy41NTZEOThBNThFOUVGQkVB

Rokovanie mestského zastupiteľstva Dolný Kubín – 28. 09. 2023

Televízia Dolný Kubín 4. októbra 2023 22:44

0:00:00 - Úvod
0:03:11 - 1. Organizačné otázky / a) Vydanie Organizačného poriadku Mestského úradu Dolný Kubín / b) Štatút Rady mládeže Mesta Dolný Kubín / c) Interpelácie poslancov
0:20:15 - 2. a) Správa o výsledkoch kontrol / b) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
0:34:52 - 3. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:12:04 - 4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
1:23:02 - 5. a) Prevádzkový poriadok pohrebísk a cenník pohrebísk / b) Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín / Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dolný Kubín č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dolný Kubín
1:30:13 - 6. a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2022 / b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2022 / c) Správa o hospodárení spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. za rok 2022 / d) Správa o hospodárení spoločnosti Technické služby, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2022
1:47:27 - 7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4/2023
2:16:41 - 8. Návrh na zvýšenie základného nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
2:31:53 - 9. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2022
2:47:32 - 10. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu a zoznam žiadateľov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorí splnili podmienky na pridelenie nájomného bytu
2:50:07 - 11. Rôzne

0:00:00 – Úvod
0:03:11 – 1. Organizačné otázky / a) Vydanie Organizačného poriadku Mestského úradu Dolný Kubín / b) Štatút Rady mládeže Mesta Dolný Kubín / c) Interpelácie poslancov
0:20:15 – 2. a) Správa o výsledkoch kontrol / b) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
0:34:52 – 3. a) Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom / b) Správa k informácii o uzatvorení zmluvy o nadobudnutí pozemku mestom
1:12:04 – 4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
1:23:02 – 5. a) Prevádzkový poriadok pohrebísk a cenník pohrebísk / b) Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín / Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dolný Kubín č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dolný Kubín
1:30:13 – 6. a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2022 / b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2022 / c) Správa o hospodárení spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. za rok 2022 / d) Správa o hospodárení spoločnosti Technické služby, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2022
1:47:27 – 7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4/2023
2:16:41 – 8. Návrh na zvýšenie základného nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
2:31:53 – 9. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2022
2:47:32 – 10. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu a zoznam žiadateľov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorí splnili podmienky na pridelenie nájomného bytu
2:50:07 – 11. Rôzne

0 0

YouTube Video UExEZU9ueUhnUGZzd3RzSXdDUC0wUHhpTUdJNkdlQ1dLMy42Qzk5MkEzQjVFQjYwRDA4

Rokovanie mestského zastupiteľstva Dolný Kubín – 29. 06. 2023

Televízia Dolný Kubín 12. júla 2023 10:56

Kontaktujte nás

 • Mgr. Jakub Krška konateľ
 • Bc. Martin Suchý produkcia
 • 0907 845 236 (konateľ)
 • tvdk@tvdk.sk
 • konatel@tvdk.sk
 • Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
  Hviezdoslavovo nám. 1651/2
  026 01 Dolný Kubín
 • IČO: 36375535
  DIČ: 2021372100
  IČ DPH: SK2021372100
 • IBAN: SK19 0200 0000 0013 6183 2851